Si Sharon ay naglilingkod ng kanyang ikalawang taning sa Senado bilang isang kinatawan ng ika-34 na Distrito, na kabilang ang mga bahagi ng Burien, North Highline, Vashon at Maury Islands, at West Seattle. Siya ay dating naglingkod sa Kapulungan ng mga Kinatawan simula noong 2007. Siya ay nahalal sa Senado noong 2010 at piniling lider ng mga Demokratiko ng Senado ng kanyang mga kapantay noong 2014.
Ang isang hindi gumaganang septikong tangke sa kanyang bahay ay nagtulak sa kanya noong 1996 sa pulitika at aktibismo ng mamamayan, nagresulta sa isang panukalang-batas para sa mamimili na matagumpay na pumasa upang maging batas. Bilang isang tagapagtatag na presidente ng Preserve Our Islands at sa dalawang taning bilang isang Kinatawan ng Estado, si Sharon ay isang lider sa paglaban para sa kapaligiran upang matagumpay na pigilan ang pagmimina ng graba sa Maury Island noong 2010.
Si Sharon ay Puno ng mga Tauhan para sa noon ay Miyembro ng Konseho ng King County na si Dow Constantine, kung saan siya ay nagtrabaho sa maraming isyu sa pampublikong patakaran, kabilang ang masalimuot na pagbabatas sa paggamit ng lupa.
Bago ang kanyang gawain sa Konseho ng County, si Sharon ay naglingkod bilang isang Bise Presidente para sa Seafirst Bank.
Siya ay naninirahan sa Maury Island mula pa noong 1994 kasama ang kanyang asawang si John. Si Sharon at John ay may dalawang malalaki nang anak na babae na sina Amy at Lyssa Ann, at sila ay naninirahang kasama ang kanilang aso, si Abby.